torsdag 15 maj 2008

Blogging for hope - Bloggers unite for human rights

Bloggers Unite

Idag är det "Bloggers unite for human rights". Tidigare Bloggers unite evenemang har fokuserat på : goda gärningar ( December 17th 2007 - Acts of Kindness), Övergrepp ( September 27th 2007 - Bloggers Against Abuse) och organdonation (July 18th 2007 - Organ Donor Awareness Campaign). Jag har valt att fokusera på barns rättigheter. Varje barn, oavsett bakgrund, har rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) antogs 1989. Enligt konventionen ska bland annat barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. I dag har nästan alla länder ratificerat barnkonventionen.

Fyra huvudprinciper
Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem med huvudprinciperna "som glasögon".
  • Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.
  • Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet "barnets bästa" är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.
  • Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.
  • Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.
Barnombudsman
I Sverige har alla barn och ungdomar upp till 18 år en egen ombudsman. Ombudsmannen tillsätts av regeringen för sex år i taget. Sveriges nuvarande barnombudsman heter Lena Nyberg. Hon tillträdde 2001 och är chef för myndigheten Barnombudsmannen
.
2002 startade Barnombudsmannen projektet ”Rätten att komma till tals” tillsammans med fem pilotländer. I "hur kul är det på en skala?" redovisas resultaten från den svenska undersökningen i projektet. Bland annat ha rman undersökt hur nöjda barnen är med sina familjerelationer och familjens ekonomi. Barnen är generellt sett mycket nöjda med både sina nära relationer och med familjens ekonomi. En tredjedel är dock rädda att familjens pengar inte skall räcka till. 9 av 10 är nöjda med sin bostad men många barn känner sig inte trygga utanför hemmet. En femtedel känner rädsla för våld i vardagen (brott och olyckor). Intressant nog har man även undersökt vad barnen tycker om affärerna där de bor, 7 av 10 gillar affärerna där de bor och de yngsta är mest nöjda med utbudet. Sist i rapporten redovisas en tidsstudie man har frågar hur barnen disponerar sin vakna tid. Lågstadiebarn ägnar 55 min åt att handla en vanlig skoldag medan högstadieelever bara ägnar 25 min åt att gå i affärer. Är det för att de yngre barnen måste följa med sina föräldrar och köpa kvällsmat?
De yngsta barnen tillbringar mest tid utomhus, 1h och 30min jämför med tonåringarna som bara är ute 45 min.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin